Blízký východ

Turečtina

Turečtina je turkický jazyk používaný zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé
Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích Evropské unie. Osmanská
turečtina používala výhradně turecké osmanské písmo (variantu arabského písma) až do roku 1928,
kdy byla zavedena latinka. Počet rodilých mluvčích se odhaduje na 125 milionů.
Překlady a tlumočení – Turečtina

Arabština

Arabština je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními
hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou arabštinou). Spisovná arabština se
jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci. V jednotlivých hovorových
jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké odpoutaly románské jazyky od kdysi jednotné
latiny. Na rozdíl od románských jazyků se však rozdíly jen v malé míře projevují v psané formě jazyka.
Překlady a tlumočení – Arabština

Hebrejština

Hebrejština označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké
hebrejštiny přes biblickou‎‎ až po moderní hebrejštinu, kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.
Hebrejština patří do rodiny semitských jazyků. Někdy je ale také moderní hebrejština zařazována
mezi indoevropské jazyky, a to kvůli zásadnímu vlivu těchto jazyků, který strukturu původní
hebrejštiny výrazně ovlivnil.
Překlady a tlumočení – Hebrejština