Balkánské

Srbochorvatština

Balkánská oblast je vymezena Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Srbskem, Bulharskem, Makedonií, Kosovem, Albánií a Řeckem, okrajově též Rumunskem.
Balkán je oblast, kde po staletí vedle sebe žije pravoslaví, římskokatolická církev a islám, a kde maďarské, rakouské, ruské i turecké vlivy dlouhodobě ovlivňovaly svébytnou kulturu místních obyvatel. Tato oblast prošla mnohým válečným utrpením.
Jihoslovanské jazyky se dále dělí na východní a západní větev. Západní větev, konkrétně chorvatština, bosenština a srbština jsou variantami srbochorvatštiny.
Latinka nebo cyrilice?
Zajímavým vývojem prošla psaná podoba jazyka. Forma písma, podobně jako na Velké Moravě, úzce souvisela s přijetím křesťanství v době raného středověku. Zatímco Srbové se přimkli k východní formě křesťanství a s ní k cyrilici, Chorvaté se přiklonili k Římu a začali používat latinku. Bosňáci, kteří zprvu používali srbskou a následně také chorvatskou abecedu, v době nadvlády Osmanské říše konvertovali k islámu a přijali arabské písmo (arabica). Dnes již opět používají pouze latinku a cyrilici. Taktéž Srbové začali užívat chorvatskou abecedu, byť cyrilice v srbských textech převládá.
Překlady a tlumočení – Srbochorvatština

Slovinština

Slovinština patří mezi jihoslovanské jazyky. Jako jeden z místních jazyků se užívá také v Itálii a v Rakousku.
Překlady a tlumočení – Slovinština

Řečtina

Řečtina je indoevropský jazyk používaný především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka.
Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropské jazykové rodiny a vedle aramejštiny a čínštiny je jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí. Po rozdělení a pádu západní Římské říše (roku 476) se řečtina stala jedinou úřední řečí východní říše a pozvolna vytlačila latinu.
Překlady a tlumočení – Řečtina